Văn phòng Tư vấn Thuế
và Cố vấn Pháp lý Ryszard Ambroziak
và đối tác công ty đối tác

Ryszard Ambroziak

Chủ đầu tư, cố vấn thuế

Ông quản lý cả bộ phận của Văn phòng Thuế và bộ phận của Phòng Kế toán. Ông đại diện cho các thực thể và ban quản lý của họ trong các tranh chấp, giao dịch, đàm phán, kinh doanh đang diễn ra, thuế và các hoạt động kinh tế.
Ông chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và pháp lý về các vấn đề thuế rất phức tạp, tư vấn chiến lược đang diễn ra, quá trình tái cấu trúc và quy trình đàm phán. Ông tư vấn và quản lý các vấn đề trong lĩnh vực phục vụ các thực thể kinh doanh liên quan đến việc thực hiện luật dân sự và nghĩa vụ pháp luật công cộng (thuế). Chuyên gia tư vấn thuế. Chuyên môn hóa rộng là kết quả của nhiều năm học tập, làm việc và có nhiều kinh nghiệm trong một loạt các hoạt động pháp lý và thuế. Có kinh nghiệm trong việc tiến hành tranh chấp về ngân sách và kiểm soát thuế.