Phòng kế toán

Phục vụ

Các dịch vụ của chúng tôi đảm bảo quyền truy cập vào các thông tin và giải pháp cập nhật, được kiểm tra đáp ứng các luật mới và các thay đổi năng động trong luật thuế.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ kế toán toàn diện, theo đó Công ty Luật sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý và thuế trong thời gian làm việc hạn chế, đặc biệt:

  • giữ sách thương mại
  • giữ sổ cái doanh thu và chi phí
  • quyết toán các hình thức thuế suất phẳng