Cơ quan thuế

Phục vụ

Văn phòng Cố vấn Thuế và Cố vấn Pháp lý Ryszard Ambroziak cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, kế toán và tư vấn pháp lý toàn diện trong lĩnh vực:

  • luật hành chính
  • luật kinh tế
  • luật dân sự
  • luật gia đình và thừa kế
  • luật hình sự và thuế