Tiếp xúc

Văn phòng cố vấn thuế
và luật sư pháp lý Ryszard Ambroziak
và công ty liên doanh

 • ...

  ul. E. Kwiatkowskiego 1a/11
  71-004 Szczecin

  NIP: 852 259 77 51,
  REGON: 321 22 55 78

 • ...

  Điện thoại: Ban thư ký điện thoại
  510 849 887

Ryszard Ambroziak Tư vấn thuế và Cố vấn
pháp lý Văn phòng Công ty đối tác - chi
nhánh Janki Warsaw

 • ...

  al. Krakowska 30
  05-090 Janki

  NIP: 852 259 77 51,
  REGON: 321 22 55 78

 • ...

  thư ký điện thoại
  510 806 981

Phòng kế toán

 • ...

  ul. E. Kwiatkowskiego 1a/7
  71-004 Szczecin

  NIP: 856 112 55 94,
  REGON: 320 78 76 60

 • ...

  điện thoại: kế toán
  513 720 192

 • ...

  số điện thoại: phòng nhân sự
  513 720 191